Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Dotovaná hypotéka

PODMIENKY ZĽAVOVEJ AKCIE DOTOVANÁ HYPOTÉKA

ÚVODNÉ USTANOVANIA

1. Tieto podmienky zľavovej akcie s názvom DOTOVANÁ HYPOTÉKA (Akcia) stanovujú rozsah a postup pri uplatňovaní práv a povinností z tejto Akcie a to najmä práva a povinnosti osôb zúčastnených ako aj práva a povinnosti Organizátora.

2. Organizátorom Akcie je UNICO Invest SK, s.r.o., Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava, IČO: 45 459 584, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 64288/B (Organizátor).

3. Akcia prebieha od 22.02.2023 do 31.05.2023 vrátane (Doba konania Akcie), na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa na všetky nehnuteľnosti v projekte Pod Ráblom uvedené na webovej stránke Organizátora www.byvaniepodrablom.sk (Nehnuteľnosť).

4. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami poriadanými Organizátorom.

PODMIENKY ZAPOJENIA DO AKCIE

1. Akcie sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba (Klient).

2. Klient uzatvorí s Organizátorom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na Nehnuteľnosť.

3. Klient v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na Nehnuteľnosť uhradí prvú časť kúpnej ceny vo výške 15%.

4. Klient sa podieľa (bude podieľať) na financovaní Nehnuteľnosti vlastnými zdrojmi minimálne vo výške 20% z kúpnej ceny Nehnuteľnosti.

5. Hypotekárny úver na financovanie Nehnuteľnosti (Úverová zmluva) sprostredkuje finančný sprostredkovateľ FinReal go, s.r.o. (NBS registračné číslo: 241022).

6. Doba fixácie úrokovej sadzby uvedená v Úverovej zmluve musí byť dohodnutá minimálne na 2 roky.

VÝŠKA DOTÁCIE

1. Výpočet Dotácie je podľa nasledovného vzorca (Dotácia):

Výška Dotácie = (splátkaKlient – splátka1,49%)

splátka Klient
predstavuje výšku mesačnej splátky v zmysle Úverovej zmluvy na kúpu Nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Klientom a bankou.

splátka 1,49%
predstavuje hypotetickú výšku mesačnej splátky úveru dojednanú medzi Klientom a bankou, a to pri obdobných podmienok ako v riadnej Úverovej zmluve, avšak pri úrokovej sadzbe 1,49% p.a.

modelový príklad:
kúpna cena Nehnuteľnosti: 87.500 €
výška hypotéky: 70.000 € (80% LTV)
úroková sadzba 3,10%: 298,90 € / mesiac (splátkaKlient)
úroková sadzba 1,49%: 241,25 € / mesiac (splátka1,49%)
výška Dotácie: 57,65 € / mesiac

2. Celková Dotácia, na ktorú vznikne Klientovi nárok po splnení podmienok Akcie sa rovná násobku výšky Dotácie a 24 mesiacov (Celková výška Dotácie).

3. Celková výška Dotácie bude Klientovi uhradená formou zľavy z kúpnej ceny Nehnuteľnosti, a to až v kúpnej zmluve a po kumulatívnom splnení všetkých Podmienok čerpania Dotácie.

4. Celková výška Dotácie je stanovená maximálne vo výške 5% z kúpnej ceny.

PODMIENKY ČERPANIA DOTÁCIE

1. Klientovi vzniká nárok na Dotáciu pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok (Podmienky čerpania Dotácie):

a) splnenie podmienok Akcie podľa ods II. bod 1. až 6;
b) platné uzatvorenie Úverovej zmluvy;
c) platné uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (Kúpna zmluva).

2. Klient sa zaväzuje k dodržaniu Podmienok čerpania Dotácie a vlastníctva Nehnuteľnosti, a to 24 mesiacov od nadobudnutia Nehnuteľnosti (Podmienky po čerpaní Dotácie). Podmienky čerpania Dotácie a Podmienky po čerpaní Dotácie spoločne (Podmienky)

ĎALŠIE DOJEDNANIA

1. Organizátor je oprávnený kedykoľvek Podmienky alebo Dobu konania Akcie jednostranne zmeniť. O zmenách Organizátor bude informovať prostredníctvom webovej stránky www.byvaniepodrablom.sk.

2. Každý Klient má po splnení podmienok Akcie a Podmienok čerpania Dotácie nárok na maximálne dve Dotácie.

3. Dotácia je účelovo poskytovaná iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy.

4. Klient berie na vedomie, že podmienky poskytnutia a splácania hypotekárneho úveru sa riadia výlučne Úverovou zmluvou, ktorú uzatvoril s financujúcou bankou a zaväzuje sa, že bude úver splácať v súlade s dohodnutými podmienkami.

5. V prípade, ak bola Dotácia Klientovi poskytnutá neoprávnene alebo v rozpore s Podmienkami, zanikajú Klientovi akékoľvek nároky na Dotáciu a v prípade, že Klientovi bola Dotácia (zľava z kúpnej ceny) uplatnená, je povinný ju vrátiť. Pre zamedzenie pochybností, pri nedodržaní Podmienok je Klient Dotáciu v plnej výške povinný vrátiť Organizátorovi, a to bezodkladne.
 

Bratislava 22.02.2023